Quy chế phối hợp

thue-tndn-luat-thue-tndn-4
Quy định phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Tổng cục Thống kê