Hướng dẫn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp chưa nộp

27/03/2018 490 lượt xem    

Tiếp nối nội dung của công văn số 5002/TCT-KK ngày 26/11/2015 của Tổng cục Thuế; về việc báo cáo tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, trên cơ sở các Quyết định phê duyệt về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành tính đến thời điểm hiện tại, TCT đã đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục Thuế đưa ra những chỉ đạo, phân công các phòng/đơn vị thực hiện. Cụ thể nội dung chỉ đạo, phân công là gì?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu và chỉ ra hướng dẫn về vấn đề nêu trên. (Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5214/TCT-KK, ngày 08/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông báo và thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc thu nộp, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân còn nợ 2014 chuyn sang, s phát sinh còn phải nộp năm 2015, đảm bảo nộp vào ngân sách Nhà nước chậm nhất trước ngày 20/12/2015.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước sau thời hạn quy định ghi trên Thông báo của cơ quan thuế thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, t chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân có vướng mắc về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (trữ lượng, giá tính) phải có văn bản gửi cơ quan ban hành Quyết định phê duyệt về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Tng cục Địa cht và Khoáng sản – Bộ Tài nguyên và Môi trường) để được giải quyết và vẫn phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan thuế (trừ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tạm hoãn chưa thu theo công văn s 723/TTg-KTN ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính Phủ và số tiền được gia hạn nộp theo quy định của pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Căn cứ kết quả giải quyết của cơ quan ban hành Quyết định phê duyệt về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế thực hiện Điều chỉnh số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp, đã nộp thừa (nếu có) theo quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế.

Đồng thời, Cục Thuế thực hiện rà soát các Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và tổ chức đôn đốc thu nộp vào ngân sách theo quy định.

Nội dung hướng dẫn phụ thuộc vào:

Căn cứ Điều 1 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15; Khoản 3 Điều 16 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính Phủ; quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Khoản 6 Điều 28, Điều 44, Điều 45, Điều 46 Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính Phủ; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Căn cứ Điều 1, Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO