vướng mắc về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với trường hợp chưa nộp