Quyết định xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007

21/03/2018 579 lượt xem    

Công văn số 24/QĐ-TCT

 

V/v xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức nìíng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại Thông ti: số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang tại công văn số 2412/CT- QLN ngày 28/11/2014 và hồ sơ kèm theo;

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định số 24/QĐ-TCT, ngày 8 tháng 1 năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Xóa khoản tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày 28/11/2014 của 15.563 hộ gia đình, cá nhân đáp ứng điều kiện tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính (bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 08a kèm theo) do Chi cục Thuế huyện Yên Sơn thuộc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang quản lý với số tiền là 2.099.464.780 đồng (Hai tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi bốn nghìn, bảy trăm tám mươi đồng).

Trong đó:

– Thuế môn bài: 129.450.000 đồng.

Thuế giá trị gia tăng: 62.928.915 đồng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt: 520.000 đồng.

– Thuế nhà đất: 544.527.944 đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp: 112.594.181 đồng.

– Thuế tài nguyên: 1.916.600 đồng.

– Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 1.247.527.140 đồng.

15.563 hộ gia đình, cá nhân được xóa khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trên số thuế được xóa (nêu trên).

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1; Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Sơn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Chúc các bạn thành công!

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO