Hướng dẫn xem xét các điều kiện được hoàn thuế GTGT dự án đầu tư mới

05/01/2019 555 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4227/TCT-DNL

V/v hoàn thuế GTGT

 

 

 

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4340/VNPT-TCKT ngày 09/09/2014 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) kiến nghị về việc hoàn thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ và Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mới được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới thì

+doanh nghiệp phải kê khai riêng thuế GTGT đầu vào đối với dự án đầu tư mới

+phải kết chuyển số thuế GTGT đầu vào để bù trừ với việc khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi bù trừ nếu thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa khấu trừ hết trên 300 triệu đồng thì được hoàn thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, các trường hợp hoàn thuế GTGT đã được quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện, do đó kiến nghị của VNPT về việc hoàn thuế GTGT đối với hoạt động đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng mạng lưới viễn thông, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo trường hợp dự án đầu tư mới là không có cơ sở để xem xét giải quyết. Đề nghị VNPT thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3751/TCT-DNL ngày 04/9/2014 của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của VNPT để nghiên cứu khi sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam được biết và thực hiện.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO