Chính sách thuế đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán

08/01/2019 502 lượt xem    

Công văn số: 4926/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế đối với hộ khoán

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 1189/CT-TTHT ngày 14/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn

– Tại điểm d, khoản 3, Điều 30 Nghị đinh số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN quy định:

“3. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh áp dụng đối với:

d) Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ;

…”

– Tại điểm b, khoản 5, Điều 30 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ (nêu trên) quy định:

“5. Khai Quyết toán thuế

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh; cá nhân cư trú chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo mức thuế suất 20% trên thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm trừ các trường hợp sau:

b) Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này;

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán lẻ theo từng số thì thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh và không có trách nhiệm quyết toán thuế.

2. Về việc áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với hộ khoán.

– Tại Điều 23 Nghị định số 83 ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“Điều 23. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

1. Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

2. Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có mức doanh thu thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và có thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế thực hiện công khai danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp theo phương pháp khoán và công khai số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán thuế, bao gồm cả thuế bảo vệ môi trường.

3. Về thuế môn bài đối với hộ gia đình, cá nhân cho thuê tài sản.

– Tại Điều 22, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thuộc đối tượng phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và nộp thuế môn bài theo thông báo của cơ quan thuế.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân cho thuê mặt bằng làm trạm thu phát sóng, thuộc diện nộp thuế môn bài theo mức quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO