Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với chi nhánh của công ty

19/04/2021 635 lượt xem    

Công văn 95835/CT-TTHT năm 2020 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời công văn 433a/2020/CV-PAC-GĐ ngày 18/09/2020 của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex về việc kê khai thuế TNDN (sau đây gọi tắt là “Công ty”). Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Điều 23 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức kinh tế và tổ chức khác

“Điều 23. Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác

1. Chuyn đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại

Đơn vị trực thuộc có quyết định chuyển thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư này. Khi có Quyết định chuyển đổi, đơn vị trước chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư này.

2. Chuyn đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác….

3. Chuyn đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác…”

– Căn cứ Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưng Bộ Tài chính ban hành sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về khai thuế TNDN:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu s 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b.3) Một hoặc một s phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC và Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

– Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu s 03-1B/TNDN, mẫu s 03-1C/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Phụ lục chuyển l theo mẫu s 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

– Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư ở nước ngoài; ngoài các hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp phải b sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp.

8. Kiểm tra quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thực hiện chia; hợp nhất; sáp nhập; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể; chấm dứt hoạt động

8.1. Cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, k từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế trong trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, gii thể, chấm dứt hoạt động trừ các trường hợp quy định tại điểm 8.2 Khoản này.

– Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/ ngày 13/6/2019 của Quốc hội

+ Tại Điều 42 quy định về nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

“Điều 42. Nguyên tắc khai thuế, tính thuế

1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản  thuế.

2. Người nộp thuế tự tính s tiền thuế phải nộp; trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Người nộp thuế thực hiện khai thuế, tính thuế tại cơ quan thuế địa phương có thẩm quyền nơi có trụ sở. Trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thì người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân b nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này. 

+ Tại Điều 151 quy định về hiệu lực thi hành

“Điều 151. Hiệu lực thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này…”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về kê khai thuế TNDN như sau:

Về nguyên tắc, trường hợp Công ty có Chi nhánh trực thuộc hạch toán độc lập thì Chi nhánh trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại Chi nhánh trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh trực thuộc. Trường hợp Công ty có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì Chi nhánh trực thuộc của Công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN, khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phn phát sinh tại Chi nhánh trực thuộc.

Trường hợp Chi nhánh của Công ty chuyển đổi hình thức hạch toán độc lập sang phụ thuộc để Công ty khai thuế TNDN tập trung tại trụ sở chính thì Chi nhánh độc lập của Công ty có quyết định chuyển thành Chi nhánh trực thuộc của Công ty phải thực hiện đăng ký thuế lại để được cơ quan thuế cấp mã số thuế mới theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 95/2016/TT-BTC. Khi có Quyết định chuyển đổi, Chi nhánh Công ty trước chuyển đổi phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

Đ nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để kê khai và nộp thuế theo đúng quy định.

Lưu ý:

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế; trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 4 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công.!

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: KiemToanCalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO