Chi phí và thu nhập tính thuế

tiền sử dụng đất
hoàn thuế giá trị gia tăng với kinh doanh dịch vụ bất động sản
chuyển nhượng bất động sản
máy móc, thiết bị chuyên dùng
Quy đổi thu nhập sau thuế thành thu nhập trước thuế TNCN
Chính sách tiền thuê đất đối với diện tích đất dùng để xây dựng nhà điều hành quản lý và diện tích đất dùng để xây dựng nhà ăn tập thể, nhà ở cán bộ công nhân viên.
Bổ sung danh Mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm
Xuất hóa đơn với hoạt động mua bán chứng khoán; Thu nhập được miễn thuế đối với cổ tức nhận được từ hoạt động mua cổ phần