Trích lập dự phòng

lai-tien-gui-ngan-hang-tu-nguon-von-gop-cua-co-dong-nhan-roi
Quy-dinh-khoan-trich-lap-du-phong-khi-tinh-thu-nhap-chiu-thue-TNDN
Quy-dinh-ve-trich-lap-du-phong-kiemtoancalico
Xac-dinh-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-kiemtoancalico