lệ phí môn bài

Doi-tuong-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep
le-phi-mon-bai-doi-voi-to-chuc-hanh-nghe-luat-su
HUONG-DAN-NOP-THAY-LE-PHI-MON-BAI-CHO-NHA-THAU-NUOC-NGOAI
Khai-nop-le-phi-mon-bai-trong-san-xuat-kinh-doanh-hang-hoa-dich-vu
Quy-dinh-khoan-trich-lap-du-phong-khi-tinh-thu-nhap-chiu-thue-TNDN
lệ phí môn bài
Xác định mức thu lệ phí môn bài với các hộ, cá nhân kinh doanh
Quy định về thanh toán theo hình thức bù trừ công nợ
lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh