Kê khai và nộp thuế TNDN

giám sát Ngân sách Nhà nước
Xuất hóa đơn với DN dịch vụ y tế