Tỷ giá giao dịch thực tế

Quy-dinh-ty-gia-xac-dinh-doanh-thu-tinh-thue-nha-thau
hoàn thuế GTGT