Tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp

HUONG-DAN-NOP-THAY-LE-PHI-MON-BAI-CHO-NHA-THAU-NUOC-NGOAI
Dieu-chinh-hach-toan-tien-cham-nop-tu-tieu-muc-cu-sang-tieu-muc-moi
Tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp