thu thuế GTGT

thuế GTGT vãng lai
Tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp