tai-san-co-dinh

ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ
chuyển quyền sở hữu
Bộ mẫu chứng từ tài sản cố định