tài sản bảo đảm

chuyển nhượng căn hộ
Phụ lục KQ HĐSXKD ngân hàng, tín dụng(NNT)-Mẫu 03-1B/TNDN