tai-khoan-ke-toan

sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán
Tài khoản 627
Tài khoản 631
Tài khoản 632
Tài khoản 635
Tài khoản 511
Tài khoản 641
Tài khoản 515
Tài khoản 642