tai-khoan-ke-toan

sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán
Tài khoản 635
Tài khoản 511
Tài khoản 641
Tài khoản 515
Tài khoản 642
Tài khoản 521
Tài khoản 711
Tài khoản 611