tai-khoan-ke-toan

sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán
chi phí
Tài khoản 621
Tài khoản 821
Tài khoản 622
Tài khoản 911
Tài khoản 623
Tài khoản 627
Tài khoản 631