Trung tâm thương mại Viettel

Quy định về thuế nhà thầu nước ngoài liên quan đến nhập khẩu hàng hóa