trực tiếp trên doanh thu

kê khai nộp thuế GTGT của chi nhánh