triển khai thực hiện đầu tư hệ thống PACS tạm thời

Doi-tuong-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep