Trích khấu hao TSCĐ

ghi nhận và trích khấu hao TSCĐ
Tiền chậm nộp tính trên số thuế chậm nộp
le phi truoc ba la gi