trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ

Lap-hoa-don-voi-hang-hoa-khuyen-mai-bieu-tang-tra-thay-luong
Miễn tiêu thức dấu người bán hàng trên hóa đơn đầu ra và lập hóa đơn bán lẻ