Tổng cục Hải quan

Thu-tuc-nang-cao-hieu-luc-kiem-tra-kiem-soat-hai-quan-kiemtoancalico
tax
Quy định về việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ cá nhân người nước ngoài