to-khai-TNDN-tam-tinh-doi-voi-dau-khi-mau-so-01b

Tờ khai TNDN tạm tính đối với dầu khí mẫu số 01B/TNDN-DK