Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Thủ tục đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Hiệu lực của Hiệp định giữa Việt Nam và U-ru-goay về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế