tiêu thức người bán trên hóa đơn

QUY-DINH-VIET-TAT-DIA-CHI-DN-THEO-CONG-VAN-82634-CT-TTHT
chuyển quyền sở hữu