tiền viện trợ không hoàn lại

Nhập, xuất, mua, bán hàng