tiền vay của Ngân hàng

Phụ lục KQ HĐSXKD ngân hàng, tín dụng(NNT)-Mẫu 03-1B/TNDN