tiền thuế tiền phạt nộp nhầm

Thời điểm lập và nội dung hóa đơn GTGT với hoạt động cho sv vay vốn