tiền thuê đất hàng năm

Hạch toán thu nhập khác đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán