tiền lương (GROSS)

ho-tro-ke-khai-thue
thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền thuê nhà