thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết.

Điều kiện hoàn thuế GTGT đối với Công ty bị phá sản