thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh

Quy định về việc xác định thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh ưu đãi thuế TNDN