thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê

Phát hành hóa đơn