Sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

bien lai