sản xuất kinh doanh

KTKT
Phụ lục KQ HĐSXKD ngân hàng, tín dụng(NNT)-Mẫu 03-1B/TNDN
Thuế GTGT của mặt hàng thủy sản