sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến

Hoàn thuế GTGT