Quyền và nghĩa vụ của tổ chức khoa học công nghệ

CHINH-SACH-THUE-GTGT-DOI-VOI-KHOANG-THUONG-CHO-DAI-LY