Quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ

Mot-so-quy-dinh-ve-Hoan-thue-GTGT
Huong-dan-su-dung-hoa-don-dien-tu
Quy-dinh-su-dung-HDDT-khi-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu
quy-dinh-ve-ke-khai-va-nop-thue-va-uy-quyen-cho-ben-thu-3-nop-thue-gtgt
Quy-dinh-su-dung-HDDT-khi-ban-hang-hoa-cung-ung-dich-vu
truong-hop-phai-ke-khai-thue-cho-dia-diem-kinh-doanh
quy-dinh-ve-gia-han-nop-thue-gtgt-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-xay-dung-vang-lai-ngoai-tinh
quy-dinh-ve-gia-han-nop-thue-gtgt-doi-voi-hoat-dong-kinh-doanh-xay-dung-vang-lai-ngoai-tinh
Xu-ly-doi-voi-hoa-don-dien-tu-viet-sai-ten-hang-hoa-dich-vu
dich-vu-truyen-nhan-du-lieu-hoa-don-dien-tu-ma-khong-co-ma-cua-co-quan-thue