Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

THUE-SUAT-THUE-GTGT-DOI-VOI-DICH-VU-KHOA-HOC-VA-CONG-NGHE