Quy định các khoản thu dịch vụ

TONG-CUC-HAI-QUAN-RA-SOAT-DU-LIEU-VA-YEU-CAU-DIEU-CHINH-VI-PHAM