Quản lí thuế đối với cá nhân

Quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán