phương tiện công cộng

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với phương tiện vận chuyển hành khách công cộng