phụ lục

Phụ lục KQ HĐSXKD ngân hàng, tín dụng(NNT)-Mẫu 03-1B/TNDN
ho-tro-ke-khai-6
Hướng dẫn kê khai quyết toán phí lệ phí
chuyển nhượng chứng khoán
Phụ lục KQ HĐSXKD ngân hàng, tín dụng(NNT)-Mẫu 03-1B/TNDN
Hạch toán thu nhập khác đối với các khoản chi chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán