khấu trừ hóa đơn đầu vào thuế GTGT

Xuất hóa đơn đối với chương trình khuyến mại năm 2021 kiemtoancalico