kê khai nộp thuế đơn vị trực thuộc

Hoàn thuế GTGT
Hoàn thuế GTGT do Bộ Tài chính chuyển đến