i chuyển mục đích sử dụng đất

Giá đất thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất