Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC