Doanh thu chuyển nhượng vốn

Khai, nộp lợi nhuận còn lại