các khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

thu-nhap-chiu-thue-khi-xac-dinh-thue-tndn
chi-phi-duoc-tru-khi-tinh-thue-tndn-cua-hang-nhap-khau
Thue-suat-thue-GTGT-cua-mat-hang-trang-thiet-bi-y-te-nhap-khau
HOA-DON-THUE-GTGT-D-V-HOAT-DONG-BAN-HANG-THEO-DIEU-KIEN-CIF
CHI-PHI-LAP-DO-AN-QUY-HOACH-XAY-DUNG-KHI-TINH-THUE-TNDN
CHINH-SACH-THUE-DOI-VOI-CA-NHAN-HANH-NGHE-DOC-LAP
Huong-dan-ve-chinh-sach-thue-TNDN
thue-tndn-luat-thue-tndn-4
thue-tndn-ke-khai-va-nop-thue-tndn-9